Seilasreglement

BSSK

Bergen SeilSkøyteKlubb


Postboks 10 Søreidegrend

5895 Bergen

Seilasreglement for Bergen Seilskøyteklubb

 

Følgende reglement var utarbeidet for BSSK basert på seilingsreglementet for St. Barts Bucket.

 

 1. Seilaskomité: Seilaskomitéen er ansvarlig for gjennomføring av seilaser, og består av klubbens seilas‐ og arrangementsansvarlige styremedlem (leder) samt to ekstra medlemmer.

 

 1. Påmelding: Seilasen er åpen for alle skøyter som kommer inn under BSSKs poengnøkkel, så vel som skøyter som har fast havn i klubbens område. Påmelding skjer til seilaskomitéen. Ved tvil skal påmelding gjøres til seilaskomitéens leder. Påmelding bør skje senest to uker i forkant av seilasen, men i spesielle tilfeller kan påmelding mottas så sent som på skippermøtet i forkant av seilasen. Påmeldingsavgift er gratis for BSSK sine medlemmer, kr. 500 for øvrige deltagere.

 

 1. Ansvar: Alle deltar på egen risiko og regning. BSSK og seilaskomitéen påtar seg intet ansvar hverken for materiell eller mannskap, og deltakere må således utvise samme skjønn og forsiktighet som ved øvrig seilas i privat regi.

 

 1. Seilasinstrukser: Seilingsled samt spesielle instrukser informeres på e‐post samt skippermøte. Ved spesielle vindforhold kan endringer i bane eller seilastider forekomme etter skippermøte, disse vil bli annonsert per VHF, på kanal avtalt på skippermøtet. Alle deltakere plikter å følge med på relevante informasjonskanaler. Utover de offisielle informasjonskanaler vil seilaskomitéen forsøke å distribuere mobilnummer til delakende skøyter.

 

 1. Sikkerhet: Deltakende skøyter plikter å ha forskriftsmessig sikkerhetsutstyr om bord. Spesielt påpekes at alle båter plikter å bære redningsvester, anker, lanterner, samt VHF radio. Ved havseilas kan seilaskomitéen påkreve mer utfyllende sikkerhetsutstyr.

 

 1. Seilas: Seilasen utføres under de generelle forhold for trygg ferdsel til havs, inkludert sjøveisreglene. Merk Regel 12‐ Seilfartøy. Seilasen bedømmes enten ved hjelp av korrigert tid etter fellesstart, eller ved jaktstart. I begge tilfeller brukes K3 reglen som utgangspunkt for beregning av handicap. Bermudariggete båter får et tillegg i tid satt av seilaskomiteen basert på banevalg og vindretning.

 

 1. Generell forsiktighet: Enhver regel i dette seilasreglement overstyres av det generelle forsiktighetsprinsippet: KOLLISJONER SKAL UNNGÅS! Ved tvil omkring vikeplikt mellom to deltagende skøyter, oppfordres på det sterkeste de involverte skøytene å avklare eventuelle navigasjonsvalg pr VHF. Skøyter med vikeplikt må vise dette i god tid med vikende manøver så misforståelser unngås. Generelt skal alle deltakende båter etterstrebe opprettholde en full båtlengdes avstand mellom skøytene. Disse seilasreglene er ment som et hjelpemiddel i så henseende, og bør ved tvil tolkes med god sportsånd.

 

 1. Bruk av motor: Deltakende skøyter oppfordres til å benytte motor for å avverge farlige situasjoner. Enhver båt som benytter motor i løpet av konkurransen plikter å skriftlig rapport til seilaskomitéen med tidspunkt og varighet av motorbruk. Bruk av motor av andre grunner enn av sikkerhetshensyn regnes som diskvalifikasjon.

 

 1. Start: Ved fellesstart vil det bli gitt signal 10, 5, og 1 minutt før start, samt ved start. Deltagende Skøyter skal holde seg bak startlinjen i denne perioden. Ved jaktstart vil dommerbåt kun annonsere ett minutt før hver starttid. Hvis startlinjen krysses før tiden må båten tilbake bak startlinjen for så å starte på nytt. Denne manøver skal foregå på en slik måte at ikke resten av feltet blir berørt.

 

 1. Endring av bane: Hvis banen endres under seilas skal dommerbåten vise flagg C. Endringen vil så bli annonsert pr VHF før første skøyte har ankommet den delen av banen som blir endret.

 

 1. Faste rundingsmerker: Ved bruk av faste rundingsmerker (øyer, holmer, staker og skjær), plikter alle deltagende skøyter å navigere med trygg avstand, og, når nødvendig, utvise god sportsånd med hensyn til andre konkurrerende skøyter i farvannet. Ved urent farvann kan seilaskomitéen på skippermøtet annonsere GPS posisjoner som angir nærmeste seilingsled til fast rundingsmerke.

 

 1. Passering av konkurrerende skøyter: Grunnet at seilasen utføres med handicap, innføres følgende regler for skøyter som blir tatt igjen på banen: En skøyte regnes som “tatt igjen”, når avstanden til den følgende skøyte er mindre enn to båtlengder. En skøyte som er “tatt igjen”, så langt som mulig holde jevn kurs mot neste runding og ikke være unødig til hinder for den passerende skøyte.

 

 1. Brudd på reglement: Skøyter som bryter ovenstående seilingsreglement kan, etter diskusjon i seilaskomitéen, straffes med 3% tilleggstid per overtredelse. Skøyter som seiler slik at en fare for kollisjon oppstår kan, etter diskusjon i seilaskomitéen, diskes fra seilasen. Ved kollisjon eller berøring mellom to skøyter, diskes automatisk alle involverte skøyter, uavhengig av skyldig part.

 

 1. Protester:
 2. Seilaskomitéen forventer at alle båter utviser god sportsånd, samt en føre‐var mentalitet, slik at brudd på seilingsreglementet hører til unntakene.


 1. Umiddelbart etter siste målgang gjennomføres skippermøte med seilaskomitéen og som er åpen for alle deltagende kapteiner. Her vil eventuelle merknader til seilasen bli diskutert og avklart. Om noen deltagende kapteiner fremdeles ønsker en protesthøring med seilaskomitéen, skal slik høring gjennomføres umiddelbart etter skippermøtet, med påfølgende endelig avgjørelse.

 

 1. Premier: Seilaser premieres med 1., 2. og 3. premie, basert på korrigert tid ved fellesstart, og basert på målgang ved jaktstart. Seilaskomitéen kan etter skjønn utdele tilleggspremier.

 

 1. Sammendrag: Sikkerhet og fart, og måtte alle ha en flott dag både på sjøen og på sosiale tilstellinger etterpå!