Havnereglement for Bergen Seilskøyteklubb

Vedtatt 07-02-2023


1. HENSIKT
Hensikten med havnereglementet er å få en styrt og ensrettet bruk av BSSK sine disponible arealer på Ruskeneset..

 

2. OMFANG
Reglementet gjelder for de områdene som BSSK disponerer på land og sjø.

 

3. DEFINISJONER/ROLLER
∙ Havnesjefen er ansvarlig for håndtering av havnereglementet.
∙ Havnesjefen rapporterer til styret.
∙ Leietaker: Den som er tildelt plass på land eller sjø.
∙ Innskudd: Det beløp leietaker skal betale ved tildeling av fast plass på sjø.

∙ Havneleie: Det beløp som betales pr år i leie for plass på land eller sjø.

∙ Poengnøkkel: En tabell som legges til grunn ved tildeling av fast plass i havn. (Tillegg I)
∙ Plassen: Det begrensede området leietaker har til disposisjon for sin båt.

 

4. ANSVAR

 

4.1. Styret i BSSK har det overordnede ansvar for de områder klubben disponerer.
∙ Havnesjefen er ansvarlig for tildeling av plass til leietaker.
∙ Havnesjefen rapporterer til styret i BSSK.

 

4.2.
∙ Havnesjefen er ansvarlig for at det inngås skriftlig avtale med medlemmene om leie av opplagsplass på land, og at gjeldende båter er i samsvar med klubbens formålsparagraf og poengnøkkel.(Tillegg I)
∙ Som leievilkår gjelder "vilkår for leie på land” (Tillegg III).
∙ Avtalen skal inneholde bestemmelse som sikrer at båter effektivt kan fjernes dersom leietiden har utløpt og leieren ikke overholder en ny rimelig frist for fjerning, satt av styret.

 

5.1 DRIFTSREGLEMENT

 

5.1. a
∙ Faste plasser på sjø skal primært tildeles «skøyte» som definert under Definisjon, (Tillegg II)
∙ Fremleieplass gis fortrinnsvis til «Skøyte», men kan også gis til lettbygde båter, dersom dette er eneste søkere. (Tillegg II)
∙ Båtene må være sjødyktige.
∙ Styret tildeler plass til et bestemt medlem og en bestemt båt ut fra skriftlig søknad og etter innstilling fra havnesjefen.
∙ Prosjektplasser på land kan tildeles av styret etter skriftlig søknad.
∙ Plassen kan ikke overdras.
∙ Plassen skal tas i bruk innen 6 mnd. etter tildeling.
∙ Hvert medlem kan kun ha en fast fortøyningsplass i klubbens fortøyningssystem.

∙ I et partsrederi skal alle medeiere være medlem i BSSK.
∙ Båten skal ha gyldig forsikring


5.1.b.
∙ Plassen tildeles etter gjeldende nøkkel, (Tillegg I)
∙ Avtalen løper til den blir oppsagt.
∙ Gjensidig oppsigelsestid er 2-to-måneder for fast plass.
∙ For fremleie er den gjensidige oppsigelsestid 1-en-måned.
∙ En plass kan tildeles fartøy med lengde over dekk på max. 48 ft (15 meter) og max. 28 tonn ved land hvor bunnfestet er bolt i fjell.
∙ Er bunnfestet sementblokk er grensen 20 tonn.
∙ For plass på svai er max. lengde 38,4ft (12 meter) og 15 tonn.
∙ Det er tillatt å fortøye lettbåt/jolle inntil 15 ft (4,7meter) lengde ved plassen.
- Jollehavn er kun for joller til båter med tildelt plass i BSSK
 

5.1.c. Båter på sjø og land i BSSK sin havn med opplagspreg, enstemmig vurdert av et samlet styre, og uten framdriftsaktivitet, skal etter purring fratas plassen med 2 mnd. oppsigelsestid. Med opplag menes to år eller mer.

 5.1.d. Styret kan gi tillatelse til å anlegge flytebrygge/utligger ved båtplass. Bryggearrangementet skal ikke være av permanent karakter, og styret kan kreve det fjernet med 2-to- mnd. varsel.

 5.1.e. Styret har anledning til å flytte båter innbyrdes for å oppnå en best mulig utnyttelse av havnen.

 5.1.f. Det tildeles plass på land etter skriftlig søknad til havnesjefen.
∙ Anvist plass tildeles for et bestemt tidsrom.
∙ Leie pr. mnd. fastsettes etter båtens største lengde ganger bredde.
∙ Kortvarig landsetting for generell båtpuss avtales med havnesjefen.

 5.1.g. Havneleie og leie på land skal betales forskuddsvis.

 5.1.h. Båter som blir stående på land utover tildelt tidsrom, kan om nødvendig fjernes for eiers regning.

 5.1.i. Havnesjefen kan prioritere tildeling av plass på land til båter der eier planlegger arbeid som gjør landsetting nødvendig.

 5.1.j. En akuttplass skal til en hver tid være ledig.

 5.1.k. Leietaker med båt på land må ha havnesjefens godkjenning før presenningshus bygges rundt båten.
∙ Leietaker som bygger hus over båten betaler leie etter det arealet huset okkuperer.

∙ Årsmøtet fastsetter pris pr. kvadratmeter.

 5.1.l. Mislighold av klubbens disponible områder, vil etter vedtak i styret kunne føre til at fast eller framleieplass blir fratatt det medlem det gjelder med 2 - to - mnd. varsel. Eventuelle utgifter for BSSK vil kunne inndrives gjennom innbetalt depositum eller rettslig inkasso. Oppsigelsen kan overprøves av medlemsmøte og avgjøres med simpelt flertall.

 

5.2. FREMLEIE

 

5.2.a. Havnesjefen har rett til å framleie plasser i det tidsrommet plassene er ledige, uten økonomisk refusjon til fast leietaker.
∙ Framleieplasser skal utlyses blant medlemmene når en fast plass er/blir ledig mer enn to måneder.

 

5.2.b. Leietaker som planlegger å ha båten borte fra sin plass mer enn to måneder, plikter å melde fra til havnesjefen om dette og hvor lenge plassen blir ledig. Om det avtalte tidsrommet overskrides, plikter leietaker å gi ny melding om dette til havnesjefen.

 

5.2.c. Framleie av plass som er ledig i et tidsrom kortere enn to måneder, kan gjøres etter samråd med leietaker.
          All utleie av båtplass skal være i klubbens regi. Plass i havn forutsetter at båten(e) er forsikret.

 

5.3. HAVARI
Båter som synker i klubbens havn må umiddelbart fjernes. Havnesjefen setter frist for fjerning av båt som er sunket. Kostnader vedr. heving/fjerning av slik båt betales av eier.

 

5.4. FORTØYNING OG SIKRING
Enhver som er tildelt plass har selv ansvar for å se til at fortøyninger er i forsvarlig stand og passende for båtens størrelse.
∙ Med fortøyning menes alle arrangementer for sikring av den enkelte båt, både bunn-, kjetting- og landfeste, dessuten støtter.
∙ Havnesjefen kan kreve forsterkninger/forbedringer av fortøyninger.
∙ Utgifter fra og med bøye og ned til bunn dekkes av BSSK.
∙ Klubben skal føre loggbok med info om utført service og inspeksjon for hver fortøyningsplass.

 

5.5 AVTALE / LEIE

 

5.5.a. Båter som ligger på tildelt plass etter at avtale er opphørt, vil bli krevet en leie fastsatt av styret. Denne regnes fra kl. 00.00 til kl. 00.00. Påbegynt døgn regnes som fullt døgn.

 

5.5.b. Leie svares også av tilfeldig besøkende som benytter havnen.

 

5.6 OPPGJØR

 

5.6.a. Alle innbetalinger som angår leie av båtplass, strøm, dugnad osv. skal betales til BSSK sin hovedkasse.

 

5.6.b. Innskudd for plass på sjø kan likeledes reguleres hvert år etter de samme regler som i pkt. a.

 

5.6.c. Innskuddets kronebeløp tilbakebetales ved opphør av leieforholdet, dersom leietaker ikke har uoppgjorte regninger hos BSSK. eller andre forhold tilsier at beløpet skal holdes tilbake.

 

5.6.d. Strømforbruk belastes leier av fast båtplass etter målerstand. Betales etter tilsendt regning. Det kan beregnes renter etter forfall.

 

5.6.e Strømforbruk under fremleie faktureres av BSSK når målerstand, eier og båt er korrekt meldt fra til ansvarlig person i styret (Se punkt 5,2.b)

 

5.6.f. Nøkkel for adgang til klubbens bygninger tildeles av havnesjefen. For nøkkel ilegges en årlig avgift fastsatt av årsmøtet.

 

5.6.d. Utgifter i forbindelse med «kraning»: dvs landsetting og utsett av båter i havnen, bæres av båteier uavkortet. Avtale om kraning må være underskrevet før løftet finner sted.

 

5.7. KOMERSIELL VIRKSOMHET
Kommersiell virksomhet må ikke forekomme på klubbens område uten avtale med BSSK. 5.8. DUGNADSPLIKT

 

5.8.a. Medlemmer med tildelt båtplass har dugnadsplikt. Styret kan bestemme at dugnad skal utføres med min. 1 time pr. leie-mnd. Det skal arrangeres så vidt mange dugnadsdager at alle har god mulighet til å oppfylle dugnadsplikten.

 

5.8.b. For manglende dugnadstimer svares en timebetaling til klubben. Timesatsen fastsettes av årsmøtet.

 

5.9 BRUK AV KAI
Medlemmene disponerer fritt klubbens kaier.
∙ Kaiene kan benyttes til i land- og ombordstigning, samt landligge i inntil ett døgn.

∙ Bruk utover dette skal avtales med havnesjefen og anvises for et bestemt tidsrom. ∙ Leie betales da etterskuddsvis. Også båter med fast plass betaler slik leie.

 

5.10. ALLMENNE REGLER
Alle som er tildelt båtplass i havnen, deres besøkende og andre, må fare fram på en måte som ikke bringer BSSK sitt omdømme i vanry. Hvert medlem plikter å holde orden og rette seg etter anvisning fra Havnesjefen. Manøvrering i området må foregå diskret og forsiktig.
Det er båndtvang hele året på klubbens område og eier skal til enhver tid ha kontroll på hunden.

 

6. ENDRINGER
Endringer av havnereglementet foretas av årsmøtet med flertall som for vedtektsendringer.

 

TILEGG I

 I Poengnøkkel for Bergen Seilskøyteklubb

 Tildeling av ledig båtplass i BSSK sin båthavn på Ruskeneset er summen av oppsamlede poeng fra poengnøkkel og bonuspoeng.

 

POENGNØKKEL

 

1«Seilskøyte» i tre: 18 poeng

 

2 Motorskøyte i tre: 12 poeng

 

3 Klassisk seilbåt i tre over 8 tonn: 12 poeng

 

4 a. «Seilskøyte» i ferro, stål eller plast: 10 poeng
4 b. Tillegg for gaffelrigg 2 poeng

 

5. «Seilskøyte» i tre med aluminiumsmast: 10 poeng.

 

6. Medlemsansiennitet, 5 poeng pr. år, max: 25 poeng

 

7 Styreverv gir 3 poeng pr. år, max: 9 poeng totalt.

 

Oppsamlet poeng ved verv i BSSK sitt styre er gyldig i maksimum 10 år etter at medlem gikk ut av styret.

 

BONUSPOENG

1 Bruksbåt 2 poeng 2 Verneverdig fartøy (oppført på RA's liste) 2 poeng 3 Bruksbåt fiske eller frakt 1 poeng 4 Trebåts alder, 25-50 år: 1 poeng, over 50 år: 2 poeng 1-2 poeng 5 Langtur samme fartøy, pr. 1.000 nm med eier 1 poeng, max 5 poeng 1-5 poeng

 

6 2 bonuspoeng kan etter søknad tildeles båt som har ligget i klubbens havn i minst 30 9
år med samme eier, ved overdragelse til nær familie

 

TILLEGG II

 

DEFINISJON BÅTTYPE

 

Med skøyte eller seilskøyte menes nordisk tradisjonsbundet spissgattet
fartøy/båt, fyldig skrog med rundt forskip/baug med stor bæreevne.
Opprinnelig bygget til bruk for fiske, frakt og los-redningsfartøy.
Herunder inkluderer vi også båter som er varianter f. eks. med rett framstavn, tverr bak (gavlbåt) eller kutterhekk.


∙ Lettbygde båter som ikke krever helårshavn som f.eks. knarr, drake, folkebåt, klassiske motorbåter eller lignende kan ikke tildeles fast plass i havnen.


TILLEGG III

 

Vilkår for leie av opplagplass på Ruskeneset

 

1. Båten plasseres på anvist plass.

 

2. Båten skal støttes opp (se skisse), eller i eget opplagstativ dimensjonert etter båtens størrelse og vekt.

 

3. Båteier skal i leieperioden rette seg etter vilkårene for opplag, BSSK sitt havnereglement og henstillinger fra klubbens havnesjef.

 

4. Båteier har selv ansvar for båt, presenning og opplagutstyr i leieperioden og skal til enhver tid sørge for at det er ryddig omkring båten. Opplagplassen skal ryddes umiddelbart etter at båten er sjøsatt. Havnesjef kan igangsette rydding for leietakers regning.

 

5. Båt i opplag skal være forsikret og selskapets navn og polisens nummer skal oppgis i leieavtalen.

 

6. Leie for opplag skal forskuddsbetales etter spesifisert regning. For leie som strekker seg over et år, forskuddsbetales leien for et år av gangen.

 

7. a Strømuttak skal være tilgjengelig for båt i landopplag.

 

7 b. Det er ikke tillatt å ha varmeovn på når båten forlates i opplag. Før øvrig skal det maksimale strømforbruk begrenses til 2500 W.

 

7c. Strøm er ikke inkludert i landleie.

 

8. Opplagsplass på land gis for et bestemt tidsrom. Ved vinteropplag vil havnesjefen i god tid gi beskjed om sjøsettingsdato.

 

9. Utgifter til landsetting og sjøsetting dekkes fullt og helt av båteier.

 

10. Opplagpresenning og / eller presenningshus som strekker seg utover båtens mål skal før oppsetting godkjennes av havnesjefen (driftsreglement punkt 5.1.k)

 

11 Prosjektplasser:
∙ Alle prosjekter som settes på land skal på forhånd ha godkjent oppsettelse og fremdriftsplan for det kommende året fra både havnesjef og styre.
∙ Hvert etterfølgende år må eier dokumentere at planen er fulgt og gjøre rede for eventuelle avvik.
∙ For hvert år uten fremdrift dobles leiesummen.
∙ Eier/leier kan sies opp ved mislighold, manglende fremdrift/aktivitet.
∙ Oppsigelsen av leieforholdet skal varsles med 2 måneders varsel