Seilasreglement, Bergen Seilskøyteklubb, BSSK, 2019

 

Følgende reglement er utarbeidet for BSSK iht til Racing Rules of Sailing og Sjøveisreglene (FOR-1975-12-01-5)

.

1 Seilaskomite:

Seilaskomiteen er ansvarlig for gjennomføring av seilasene, og består av klubbens seilas- og arrangementsansvarlige styremedlem(leder) samt to ekstramedlemmer

 

2 Påmelding

Seilasene er åpen for alle skøyter som kommer inn under BSSKs poengnøkkel, så vel som skøyter som har fast havn i klubbens område. Påmelding skjer til seilaskomitèen. Ved tvil skal påmelding gjøres til seilaskomitèens leder. Påmelding bør skje senest 2 uker i forkant av seilasen, men i spesielle tilfeller kan påmelding mottas så sent som på skippermøtet i forkant av seilasen. For hver av seilasens etapper kan båten meldes på med forskjellig seilareal og seile med handicaptall ut fra det. 

 

3 Ansvar

Alle deltar på egen risiko og regning. BSSK og seilaskomitéen påtar seg intet ansvar hverken for materiell eller mannskap, og deltakere må således utvise samme skjønn og forsiktighet som ved øvrig seilas i privat regi.

                                                                                                               

4 Seilasinstrukser

Seilingsled og spesielle instrukser informeres  på e-post samt skippermøte. Ved spesielle vindforhold kan endringer i bane eller seilastider forekomme etter skippermøtet. Disse vil bli annonsert per VHF på kanal avtalt på skippermøte. Alle deltakere plikter å følge med på relevante informasjonskanaler. Er det noen som ikke har VHF om bord, er det deltakernes ansvar å avtale med andre om å bli varslet på mobiltelefon ved eventuelle endringer

 

5 Sikkerhet

Deltakende skøyter plikter å ha forskriftsmessig sikkerhetsutstyr ombord. Spesielt påpekes at alle båter må ha redningsvester, anker, lanterner, samt VHF-radio / mobiltelefon.

 

6 Seilasen

6 1: Seilasen utføres under de generelle forhold for trygg ferdsel til havs, inkludert Sjøveisreglene. Merk regel 12- Seilfartøy. Seilasen bedømmes enten ved hjelp av korrigert tid etter fellesstart eller ved jaktstart. I begge tilfeller brukes SSCA reglen som utgangspunkt for beregning av handikap.

6 2: Handicap.

BSSK sine seilaser følger i utgangspunktet samme handicap-system som skøyteklassen i Færderseilasen, som per 2019 er VET-tallene. Alle skøyter plikter å ha de nødvendige måltall tilgjengelig for beregning av måltall før seilasen startes.  Ved seilas over flere dager, har skipperne før første seilas anledning til å melde opp tre forskjellige seilføringer med tanke på varierende vindstyrke, noe som medfører tre forskjellige måltall. Når regattaen går over flere dager har man anledning å seile etter forskjellig seilføring på de forskjellige dagene, dog skipperne må informere på skippermøtet før regattastart hvilke av de tre seilføringene de planlegger å bruke samme dag.

  

7 Generell forsiktighet

Enhver regel i dette seilasreglement overstyres av generelle forsiktighetsprinsippet: KOLLISJONER SKAL UNNGÅS! Ved tvil omkring vikeplikt mellom to deltakende skøyter, oppfordres på det sterkeste de involverte skøytene å avklare eventuelle navigasjonsvalg per VHF. Skøyter med vikeplikt må vise dette i god tid med vikende manøver så misforståelser unngås. Generelt skal alle deltakende båter etterstrebe å opprettholde en full båtlengdes avstand mellom skøytene. Disse seilasreglene er ment som et hjelpemiddel i så henseende og bør ved tvil tolkes med god sportsånd

 

8 Bruk av motor

Deltakende skøyter oppfordres til å benytte motor for å avverge farlige situasjoner. Enhver båt som benytter motor i løpet av konkurransen, plikter å gi rapport til seilaskomitèen med tidspunkt og varighet av motorbruk. Seilaskomitèen vurderer eventuell straff.

 

9 Start

Ved fellesstart vil det bli gitt signal ved 10, 5 og 1 min før start samt ved start. Deltakende skøyter skal holde seg bak startlinjen i denne perioden. Hvis startlinjen krysses før tiden, må båten tilbake til startlinjen på nytt. Denne manøver må foregå på en slik måte at resten av feltet ikke blir berørt.

 

10 Endring av bane

Hvis banen endres under seilas, skal dommerbåten vise flagg C. Endringen vil så bli annonsert per VHF før første skøyte har ankommet den delen av banen som blir endret.

 

11 Faste rundingsmerker

Ved bruk av faste rundingsmerker (øyer, holmer, staker og skjær), plikter alle deltakende skøyter å navigere med trygg avstand, og, når nødvendig, utvise god sportsånd med hensyn til andre konkurrerende skøyter i farvannet. Ved urent farvann skal seilaskomitéen på skippermøtet angi nærmeste seilingsled til fast rundingsmerke.

 

12 Passering av konkurrerende skøyte

Grunnet at seilasen utføres med handicap, innføres følgende regler for skøyter som blir tatt igjen på banen: En skøyte regnes som ”tatt igjen” når avstanden til den følgende skøyte er mindre enn to båtlengder. Skøyten som blir innhentet, skal så vidt mulig holde stø kurs og ikke hindre passerende skøyte.

 

13 Brudd på reglementet.

Skøyter som bryter seilasreglementet, vil av seilaskomiteen kunne ilegges straff i form av tilleggstid eller diskvalifikasjon.

 

14 Protester.

14.1: Seilaskomitéen forventer at alle båter utviser god sportsånd, samt en føre‐var mentalitet, slik at brudd på seilingsreglementet hører til unntakene.

14.2: Om noen deltakende kapteiner ønsker å levere en protest til seilaskomitèen, skal den leveres skriftlig så snart som mulig etter endt seilas.

 

15 Premier:

Seilaser premieres med 1., 2. og 3. premie, basert på korrigert tid. Seilaskomiteen kan etter skjønn utdele ekstra premier