Vedtekter for Bergen Seilskøyteklubb

 

§1. NAVN

Klubbens navn er BERGEN SEILSKØYTEKLUBB med kortnavn BSSK og klubben har tilhold på Ruskeneset i Bergen kommune. Klubbens organisasjonsnummer er 989 247 719.

 

§2. FORMÅL

Klubben skal være et forum for personer interessert i seil og motorskøyter i tre og bevaring av tradisjoner og miljø knyttet til disse. BSSK er en ikke-fortjenestebasert, ideell og allmennyttig organisasjon som bygger på frivillig virksomhet

  

 §3. MEDLEMSKAP

Klubben er åpen for alle. Ved innmelding har ethvert medlem akseptert de til enhver tid gjeldende vedtekter med vedlegg, og tilkommer da de rettigheter og plikter som følger av disse. Medlemskap er kun gyldig når årskontingent er betalt. Det er ikke anledning å tegne medlemskap på årsmøtedagen. Hvert medlem plikter å rette seg etter pålegg fra klubbens styrende organer. Herunder plikter ethvert medlem å påta seg verv etter valg. Medlemskap kan inndras dersom et medlem grovt eller gjentatt har handlet eller unnlatt å handle, i strid med gjeldende bestemmelser og pålegg. Medlemmer som ikke har betalt årets kontingent innen første årsskifte, blir strøket av medlemslisten og mister opparbeidet ansiennitet. I særlige tilfeller kan det besluttes at opparbeidet ansiennitet beholdes. Nytt medlemskap kan nektes dersom søkeren tidligere har fått sitt medlemskap inndratt eller medlemskapet har falt bort pga. manglende betaling av kontingent. Nektelse av medlemskap kan ikke gjøres gjeldende for mer enn 5 år fra utløpet av det år det tidligere medlemskap opphørte.

 

§4. KONTINGENT

Medlemmene skal betale en årlig kontingent.

 

§5. ÅRSMØTET

Gjennom årsmøtet utgjør medlemmene klubbens høyeste organ. Det tilkommer årsmøtet å fastsette vedtekter samt vedlegg til disse. Årsmøtet kan overprøve beslutninger fattet av styret. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen midten av februar måned og innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen skal angi bestemt hvilke saker som skal behandles. Dersom det foreslås endringer av vedtektene skal innholdet av endringsforslaget gjengis. Ethvert medlem skal ha adgang til å gjøre seg kjent med eksisterende skriftlig grunnlag for forslag til årsmøtet. Hvert enkelt medlem med gyldig medlemskap har tale, forslags og stemmerett. Et medlem har rett til å møte ved fullmektig som også er medlem. Dog kan ingen opptre som fullmektig for mer enn ett annet medlem. Fullmakt skal være skriftlig og skal fremlegges på årsmøtet. To påfølgende årsmøter kan oppløse klubben. Vedtak om oppløsning eller vedtak om vedtektsendring krever to tredjedels flertall blant de frammøtte. Alle andre vedtak treffes ved simpelt flertall.

Det ordinære årsmøte skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Godkjenne revidert regnskap.
 3. Godkjenne forslag til budsjett, herunder fastsette kontingent og andre satser for det kommende kalenderår.
 4. Foreta valg av styre bestående av 5 til 7 medlemmer hvorav ett velges som styreleder og et velges som havnesjef. I tillegg skal det velges ett vara medlem. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å velge sin styreleder.
 5. Foreta valg av revisor.
 6. Foreta valg av valgkomité på tre medlemmer, som ikke er valgt inn etter pkt. 4-6. Komiteen velger selv sin leder.
 7. Behandle forslag som styret har lagt fram.
 8. Behandle forslag som et enkelt medlem skriftlig, og senest tre uker før årsmøtet, har meldt til styret.

 

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom minst to styremedlemmer eller minst ti ordinære medlemmer framsetter skriftlig krav for styrelederen om dette. Innkallingen skal skje med minimum 14 dagers varsel og skal inneholde utførlig beskrivelse av den sak som skal behandles.

 

 §6. STYRET

Styret har fullmakt til å forvalte BSSK’s hus, naust, løsøre, landområde og det sjøområdet som til enhver tid er utlagt og nyttet for klubbens medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år, men skal sitte til nytt styre er valgt. Dersom en i sittende styre stiller til valg kan han/hun velges for ett år. Valgkomiteen skal tilstrebe at minst to medlemmer velges for to år. Dersom årsmøtet gir styret fullmakt til å velge sin styreleder og sin havnesjef skal slikt valg finne sted senest to uker etter årsmøtet. Styremedlem kan ikke tre tilbake med mindre særlige forhold tilsier det og styret godkjenner dette. Dersom styrelederen trer tilbake, velger styret ny styreleder. Vara medlem skal tre inn ved styremedlems forfall til enkelt styremøte, eller ved styremedlems tilbaketreden i den perioden styret er valgt for. Styrets beslutning treffes ved simpelt flertall. I tilfeller med stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styrets leder skal kalle inn til styremøte minimum annenhver måned. Referat fra styremøtene skal legges fram for ethvert medlem som måtte kreve det. Samtlige referater skal være tilgjengelige for årsmøtet. Styret skal forberede saker for, og foreta innkalling til årsmøtet. Innenfor rammen av klubbens vedtekter og årsmøtets vedtak, har styret rett og plikt til å foreta alle disposisjoner som det finner nødvendig for på beste måte å ivareta medlemmenes interesser. Herunder skal styret ha det overordnede ansvar for at de til enhver tid gjeldende vedtekter og reglementer blir håndhevet til beste for medlemmene. Styret kan vedta eksklusjon av medlemmer iht. § 3. Styreleder eller to av styremedlemmene i fellesskap, har klubbens signatur. Styret kan gi prokura.

 

§7. REGLEMENTER

Som vedlegg til disse vedtektene gjelder:

 1. Reglement for BSSK klubbhus og arealer
 2. Havnereglement
 3. Vilkår for leie av opplagsplass på land
 4. Gjeldene prisliste
 5. Poengnøkkel
 6. Båtregister

  

 §8. REGISTRERING AV OPPLYSNINGER

BSSK registrerer de personopplysninger vi får direkte fra deg når du melder deg inn, dette gjøres for at BSSK skal kunne administrere medlemssystemene. For medlemmer med båt, registrerer vi i tillegg opplysninger om båten. BSSK utleverer ikke opplysninger om deg til andre parter, unntatt her er der det er lovbestemt eller der det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg samt for BSSK sitt medlemskap i KNBF.

 

§9. OPPLØSNING

To påfølgende årsmøter kan oppløse klubben. Vedtak om oppløsning krever to tredjedels flertall blant de frammøtte. Ved oppløsning skal alle klubbens aktiva tilfalle Bergens Sjøfartsmuseum.