Havnereglement 2023-02-25

Havnereglement for Bergen Seilskøyteklubb

 

1. HENSIKT

Hensikten med havnereglementet er å få en styrt og ensrettet bruk av BSSKs disponible arealer på Ruskeneset.


2. OMFANG

Reglementet gjelder for de områdene som BSSK disponerer på land og sjø.


3. DEFINISJONER

Havnesjefen er ansvarlig for håndtering av havnereglementet. Havnesjefen rapporterer til styret. Leietaker: Den som er tildelt plass på land eller sjø. Innskudd: Det beløp leietaker skal betale ved tildeling av fast plass på sjø. Havneleie: Det beløp som betales i leie for plass på land eller sjø. Poengnøkkel: En tabell som legges til grunn ved tildeling av fast plass i havn. Plassen: Det begrensede området leietaker har til disposisjon for sin båt.


4. ANSVAR

I. Styret i BSSK har det overordnede ansvar for de områder klubben disponerer. Havnesjefen er ansvarlig for tildeling av plass til leietaker. Havnesjefen rapporterer til styret i BSSK.

2.Havnesjefen er ansvarlig for at det inngås skriftlig avtale med medlemmene om leie av opplagsplass på land, og at gjeldende båter er i samsvar med klubbens formålsparagraf og poengnøkkel. Som leievilkår gjelder "vilkår for leie på land”. I tillegg skal avtalen inneholde bestemmelse som sikrer at båter effektivt kan fjernes dersom leietiden har utløpt og leieren ikke overholder en ny rimelig frist for fjerning som er satt av styret.


5. DRIFTSREGLEMENT

5.1.

a. Faste plasser og fremleieplasser på sjø lyses ut blant alle medlemmene. Styret tildeler plass til et bestemt medlem og en bestemt båt ut fra skriftlig søknad og etter innstilling fra havnesjefen. Prosjektplasser på land kan tildeles av styret etter skriftlig søknad. Plassen kan ikke overdras. Plassen skal tas i bruk innen 6 mnd. etter tildeling. Hvert medlem kan kun ha en fast fortøyningsplass i klubbens fortøyningssystem. I et partsrederi skal alle medeiere være medlem i BSSK

b. Plassen tildeles etter gjeldende nøkkel, og avtalen løper til den blir oppsagt. Gjensidig oppsigelsestid er 2-to-måneder. Det er tillatt å fortøye lettbåt/jolle inntil 15 fots lengde ved plassen.

c. Båter på sjø og land i BSSK’s havn med opplagspreg, enstemmig vurdert av et samlet styre, og uten framdriftsaktivitet skal etter purring fratas plassen med 2 mnd. oppsigelsestid. Med opplag menes to år eller mer.

d. Styret kan gi tillatelse til å anlegge flytebrygge/uteligger ved båtplass. Bryggearrangementet skal ikke være av permanent karakter, og styret kan kreve det fjernet med 2-to- mnd. varsel.

e. Styret har anledning til å flytte båter innbyrdes for å oppnå en best mulig utnyttelse av havnen.

f. Det tildeles plass på land etter skriftlig søknad til Havnesjefen. Anvist plass tildeles for et bestemt tidsrom. Leie pr. mnd. fastsettes etter båtens største lengde ganger bredde. Kortvarig landsetting for generell båtpuss avtales med havnesjefen.

g. Havneleie og leie på land skal betales forskuddsvis.

h. Båter som blir stående på land utover tildelt tidsrom, kan om nødvendig fjernes for eiers regning.

i. Havnesjefen kan prioritere tildeling av plass på land til båter, der eier planlegger arbeid som nødvendiggjør landsetting.

j. En akuttplass skal til en hver tid være ledig.

k. Leietaker med båt på land må ha Havnesjefens godkjenning før presenningshus bygges rundt båten. Leietaker som bygger hus over båten betaler leie etter det arealet de okkuperer. Årsmøtet fastsetter pris pr. kvadratmeter.

l. Vesentlig økonomisk mislighold av klubbens disponible områder, vil etter vedtak i styret kunne føre til at fast eller framleieplass blir fratatt det medlem det gjelder med 2 –to - mnd. varsel. Eventuelle økonomiske utlegg for BSSK vil kunne inndrives gjennom innbetalt depositum eller rettslig inkasso. Oppsigelsen kan overprøves av medlemsmøte og avgjøres med simpelt flertall.


5.2.

a. Havnesjefen har rett til å framleie plasser i det tidsrommet plassene er ledige, uten økonomisk refusjon til fast leietaker.

b. Leietaker som planlegger å ha båten borte fra si plass mer enn to måneder, plikter å melde fra om dette og hvor lenge plassen blir ledig. Om det avtalte tidsrommet overskrides, plikter leietaker å gi ny melding om dette til Havnesjefen.

c. Framleie av plass som er ledig i et tidsrom kortere enn to måneder, kan bare gjøres etter samråd med leietaker.


5.3.

Båter som synker i klubbens havn må umiddelbart fjernes. Havnesjefen setter frist for fjerning av båt som er sunket. Kostnader vedr. heving/fjerning av slik båt betales av eier.


5.4.

Enhver som er tildelt plass har selv ansvar for at fortøyninger er i forsvarlig stand og passende for båtens størrelse. Med fortøyning menes alle arrangementer for sikring av den enkelte båt, både bunn-, kjetting- og landfeste, dessuten støtter. Havnesjefen kan kreve forsterkninger/forbedringer av fortøyninger. Utgifter fra og med bøye og ned dekkes av BSSK. Klubben skal føre loggbok med info om utført service og inspeksjon for hver fortøyningsplass.


5.5

a. Båter som ligger på tildelt plass etter at slik avtale er opphørt, vil bli krevet en leie fastsatt av styret. Denne regnes fra kl. 00.00 til kl. 00.00. Påbegynt døgn regnes som fullt døgn.

b. Leie svares også av tilfeldig besøkende som benytter havnen.


5.6

a. Alle innbetalinger som angår leie av båtplass, strøm, dugnad osv. skal betales BSSKs hovedkasse.

b. Innskudd for plass på sjø kan likeledes reguleres hvert år etter de samme regler som i pkt. a.

c. Innskuddets kronebeløp tilbakebetales ved opphør av leieforholdet, dersom leietaker ikke har uoppgjorte regninger hos BSSK. eller andre forhold tilsier at beløpet skal holdes tilbake.


d. Strømforbruk belastes båtplassen etter målerstand og betales etter tilsendt regning. Det kan beregnes renter etter forfall

e. Nøkkel for adgang til klubbens bygninger tildeles av havnesjefen. For nøkkel ilegges en årlig avgift fastsatt av årsmøtet.


5.7.

Kommersiell virksomhet må ikke forekomme på klubbens område uten avtale med BSSK.


5.8.

a. Medlemmer med tildelt båtplass har dugnadsplikt. Styret kan bestemme at dugnad skal utføres med min. 1 time pr. leie mnd. Det skal arrangeres så vidt mange dugnadsdager at alle har god mulighet til å oppfylle dugnadsplikten.

b. For manglende dugnadstimer svares en timebetaling til klubben. Timesatsen fastsettes av årsmøtet.


5.9

Medlemmene disponerer fritt klubbens kaier. Kaiene kan benyttes til i land- og ombordstigning, samt landligge i inntil et døgn. Bruk utover dette skal avtales med havnesjefen og anvises for et bestemt tidsrom. Leie betales da etterskuddsvis. Også båter med fast plass betaler slik leie.


5.10.

Alle som er tildelt båtplass i havnen, deres besøkende og andre, må fare fram på en måte som ikke bringer BSSKs omdømme i vanry. Hvert medlem plikter å holde orden og rette seg etter anvisning fra Havnesjefen. Manøvrering i området må foregå diskret og forsiktig.


6. ENDRINGER

Endringer av havnereglementet foretas av årsmøtet med flertall som for vedtektsendringer.