Reglement for BSSKs klubbhus og arealer

Reglement som gjelder for BSSKs klubbhus og arealer


1. a. Hovedansvaret for BSSKs hus og naust er tillagt havnesjefen, og en hussjef engasjeres hvert år fra havnestyret.

    b. Klubben fraskriver seg et hvert ansvar for skade eller tap som medlemmer måtte bli påført på eller ved de arealer som BSSK disponerer.


2. Alle BSSKs medlemmer har adgang til huset og naustet.


3. Nøkkel til klubbhus og naust er avgiftsbelagt. Avgiften fastsettes av årsmøtet og innkreves forskuddsvis ved hvert års begynnelse. Havnesjefen fører tilsyn med hvem som til enhver tid har nøkkel.


4. Nøkkel til klubbhus og naust kan tildeles klubbmedlemmer med minst 1 års ansiennitet. Havnesjefen kan midlertidig leie ut nøkkel.


5.a. Enhver bruker av hus og naust plikter å fare fram slik at det ikke er til ulempe for andre brukere eller omgivelsene for øvrig.

   b. Alle maskiner i klubbens eie kan brukes fritt, forutsatt at brukeren har satt seg inn i maskinens virkemåte og bruksområde.

   c. Avfall, spon og lignende fra bruken av maskinene skal uten unntak fjernes ved arbeidets slutt.

   d. Dersom bruker skader eller ødelegger klubbens maskiner eller utstyr, og årsaken er ukyndighet fra brukers side, står han / hun ansvarlig for istandsettelsen og påløpne kostnader.

   e. Enhver som opplever at maskiner / utstyr går i stykker, skal selv påse at utstyret bringes i orden umiddelbart, og samtidig straks underrette hussjef. Utgifter til istandsettelsen refunderes etter regning.

   f. Hussjef kan forby bruk av maskiner og utstyr.


6. Husets brukere forplikter seg til å lese og følge de anvisninger / oppslag som er satt opp i klubbhus og naust.


7. Det er ikke tillatt å lagre materialer, maskiner eller annet omfangsrikt utstyr i klubbhus eller naust uten tillatelse fra havnesjef / hussjef i fellesskap.


8. Klubbhus og naust skal til en hver tid holdes låst, og alle lys skal være slukket når bruker forlater stedet. Alle elektriske kabler som er tilkoblet strømskap i klubbhuset skal være tydelig merket med eiers navn og telefonnummer. Slike kabler skal likeledes kobles fra skapet når de ikke er i bruk


9. Alle medlemmers gjenstander som oppbevares i klubbhus eller naust lagres på eget ansvar. BSSK kan ikke gjøres erstatningspliktig for gjenstander som blir borte.


10. Mislighold av husreglene kan føre til inndragelse av nøkkel. BSSK kan nekte medlemmer adgang til hus og naust ved alvorlig overtredelse av reglementet.